4 Replies Latest reply on Oct 9, 2018 8:21 AM by manhuilei

  PI SMT增加测点提示授权超限错误

  manhuilei

   在SMT里面增加PI点得时候,提示授权超限错误,如下图:

   2018-10-09_142106.jpg

   实际PI System授权为6000+点位,实际只使用4900+点位,授权如下图所示:

   2018-10-09_142315.jpg

   不清楚是什么原因。